Vážení susedia,

blížime sa do finále! No aby sa nám výmenu správcu podarilo dotiahnuť do úspešného konca, budeme potrebovať ešte posledný krát spojiť svoje sily a odsúhlasiť si nového správcu v písomnom hlasovaní. To prebehne v dňoch 18.2.-22.2.2019. vždy od 19:00 do 20:00. V tomto čase budú zástupcovia vlastníkov navštevovať jednotlivé vchody a zbierať Vaše podpisy.

Písomné hlasovanie sa vyhlasuje k nasledovným otázkam:

• Otázka č. 1:

Schvaľujete predložené znenie textu Zmluvy o výkone správy domu, ktorá sa uzavrie medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov Pri Hrubej lúke č. 23 až 31 v Bratislave a správcom, BYTY, spol. s.r.o., zapísaným v OR SR Bratislava I v odd. Sro, vložka č. 7642/B, IČO 313802 39, so sídlom na Janotovej ul. č. 14-16 v Bratislave, zast. Andrejom Puhom, konateľom spoločnosti?

• Otázka č.2:

Poverujete Ing. Pavla Hajtúna, bytom Agátová 3399/5A, Bratislava, narodeného 27.6.1974, ako osobu oprávnenú na podpísanie Zmluvy o výkone správy domu, s účinnosťou od 1.3.2019, v schválenom znení, s novým správcom domu, spol. BYTY, spol. s.r.o., zapísaným v OR SR Bratislava I v odd. Sro, vložka č. 7642/B, IČO 313802 39, so sídlom na Janotovej ul. č. 14-16 v Bratislave, zast. Andrejom Puhom, konateľom spoločnosti?

• Otázka č.3:

Súhlasíte, aby bol na vyhodnotenie výsledkov písomného hlasovania, na spísanie zápisnice z písomného hlasovania, na jej doručenie novému správcovi a za účasti nového správcu na prevzatie právne významných dokumentov, ktoré súvisia s doterajšou správou domu od doterajšieho správcu, zvolený p. Pavol Hajtún?

• Otázka č.4:

Súhlasíte, aby boli za overovateľov podpisov vlastníkov na hlasovacej listine zvolení Ing. Martin Petkov, Ing. Pavol Hajtún, Tomáš Kelement, Ing. Michal Bezák, Lucia Hulínová a Ing. Ľudmila Kostrej

Pozrite si oznam o písomnom hlasovaní a stiahnite si zmluvu o výkone správy s novým správcom.

Ak by ste sa v dané termíny nemohli hlasovania zúčastniť, ozvite sa ktorémukoľvek zo zástupcov vlastníkov uvedenému v kontaktoch.